Shaykh Said Foudah

SHAYKH DR SAID FOUDAH
A Leading Contemporary Kalam Scholar from Jordan


 

Shaykh-Said-Foudah